84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Sprawozdanie finansowe

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2016 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 710 416,30 zł kształtował się następująco:
(+) 150 380,12 zł (dodatni) 11 nieruchomości (-) 860 796,42 zł (ujemny) 42 nieruchomościach.
Wynik finansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 680 172,23 zł.
Prawidłowość ustalenia wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi a także na pozostałej działalności podlega obowiązkowemu badaniu przez osoby uprawnione.
,,Aures-Audyt,, Kancelaria Biegłego Rewidenta i Doradcy Podatkowego Joanna Zdanowska została wybrana na podstawie uchwały z 25 października 2016 r. Rady Nadzorczej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. Sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016., poz. 1047 z późn. zm.).
Sprawozdanie finansowe obejmowało:
wprowadzenie do sprawozdania bilans sporządzony na 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 67 694 568,77 zł. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto 680 172,23 zł. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 3 219 137,12 zł. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 910 313,46 zł. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Do rocznego sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Spółdzielni.
Zadaniem Biegłego Rewidenta było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak także wynik finansowy jednostki.
Zdaniem Biegłego Rewidenta, zbadane sprawozdanie:
przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości, zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.
Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie finansowe, które otrzymało od Biegłego Rewidenta opinię bez zastrzeżeń podlega następnie zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepisy obowiązującego prawa należy również podział nadwyżki bilansowej, która za rok 2016 wyniosła 680 172,23 zł.
 
Sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą - z możliwością zapoznania się - w biurze Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 pokój nr 17 (dział OiZ) w terminach od 24.05.2017r. do 08.06.2017 r.