84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Sprawozdanie finansowe

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przychodami,
a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2018 r. po uwzględnieniu wyników z poprzednich lat zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 592 704,34 zł kształtował się następująco:

(+) 96 968,07 zł (dodatni) 16 nieruchomości (-) 689 672,41 zł (ujemny) 37 nieruchomościach.

Wynik finansowy netto na pozostałej działalności Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. wyniósł

913 064,13 zł.

Prawidłowość ustalenia wyników na gospodarce zasobami mieszkaniowymi a także na pozostałej działalności podlega obowiązkowemu badaniu przez osoby uprawnione.

,,Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit Spółka komandytowa została wybrana na podstawie uchwały z 4/2018 z 23 października 2018 r. Rady Nadzorczej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. Sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018., poz. 395 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

wprowadzenie do sprawozdania bilans sporządzony na 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 078 635,93 zł. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto 913 064,13 zł. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 594 174 44 zł. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 224 995,43 zł. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do rocznego sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Spółdzielni.

Zadaniem Biegłego Rewidenta było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni ustalony zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości).

Opinia o sprawozdaniu z działalności  Biegłego Rewidenta:

?Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.?  

Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Spółdzielni sprawozdanie finansowe, podlega  zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepisy obowiązującego prawa należy również podział nadwyżki bilansowej.

                                                                                                                             Zarząd Spółdzielni