84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu

 

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2020-2021

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2020-2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
  2. Oferta winna zawierać:
  3. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;
  4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
  5. oświadczenie o spełnieniu niezależności ;
  6. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
  7. kopię polisy ubezpieczeniowej;
  8. wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego, które winno uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
  9. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

 

Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 15 marca roku następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie finansowe.

 

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 października 2020 r. do godziny 15.00

 

Za datę oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Księgowości Spółdzielni, tel. 84 63 80 342 w terminie do dnia 15.10.2020 roku.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2020 r., w siedzibie Spółdzielni na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.