84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Przetargi ogłoszone przez Zarząd Spółdzielni:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:
Przetarg nieograniczony ofert na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i studium wykonalności), technicznej i rozliczeniowej w zakresie termomodernizacji 17 budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
Warunki wymagane od oferentów, kryteria oceny ofert, termin wykonania zamówienia oraz pozostałe wymagania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do pobrania ze strony internetowej zamawiającego - www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w Dziale Eksploatacji pok. nr 3 Spółdzielni w Zamościu przy ul. Wiejskiej 17 w cenie 50,00 zł.
Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.
Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem ?Przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i rozliczeniowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych 2017? do dnia 26.06.2017 r do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 ? świetlica pom. nr 22 I piętro w dniu 26.06.2017 r. o godz. 1100. Zamknięcie przetargu do dnia 30.06.2017r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie po jego zakończeniu.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.
- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji na tematy związane z przetargiem udziela Dział Eksploatacji SM, tel. 84 6380366 lub 84 6393681 wew. 366.
 
Pliki do pobrania:
 
  01. Ogólne warunki przetargu
  02. SIWZ RPO 2017
  03. Załącznik nr 1 do SIWZ
  04. Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR OŚWIADCZENIA
  05. Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy
 
Odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu :
 
1. Miroman - zapytanie
2. Miroman - odpowiedź
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:

 Przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących ro­dzajów robót :

  1. Remont instalacji do odbioru telewizji w budynku ul. Parkowa 2 w Radecznicy 
  2. Remont parkingu  na dz. 115/4 przy budynku Kilińskiego 42 

Specyfikacje na roboty wyszczególnione w pkt. 1 i 2 są do pobrania ze strony internetowej zamawiającego - www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w Dziale Eksploatacji pok. nr 4 Spółdzielni w Zamościu przy ul. Wiejskiej 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł /na każdy zakres robót/ i wpłacenie wadium /wysokość wadium według specyfikacji/ przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 29.06.2017r. do godziny 900.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem:  Przetarg remonty VI  do dnia 29.06.2017 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 - świetlica pom. nr 22 - I piętro w dniu 29.06.2017 r. o godz. 1100.

Zamknięcie przetargu do dnia 07.07.2017r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiado­mieni pisemnie po jego zakończeniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji na tematy związane z przetargiem udziela Dział Eksploatacji SM, tel. 84 6380345; 84 6380366 lub 84 6393681 wew. 345 lub 366.

Pliki do pobrania:

  1. Ogólne warunki przetargu
  2. Specyfikacja nr 1 - Azart Radecznica
  3. Specyfikacja nr 2 - Roboty brukarskie  
  4. Załącznik nr 1 do specyfikacji nr 2 ( roboty brukarskie)