84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu
 
zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok obrotowy 2017
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy Spółdzielni.
  2. Oferta winna zawierać:
  3. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;
  4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
  5. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  6. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
  7. kopię polisy ubezpieczeniowej;
  8. wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii wraz z warunkami płatności, które winno uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;
  9. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.
Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 15 marca 2018 roku.
Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 6 października 2017 r. do godziny 15.00
Za datę oferty uważa się datę jej dostarczenia do sekretariatu Spółdzielni.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Księgowości Spółdzielni, tel. 84 63 80 342 w terminie do dnia 6.10.2017 roku.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2017 r., w siedzibie Spółdzielni na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.