84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza:

 Przetarg nieograniczony ofert na wykonanie następujących ro­dzajów robót :

  1. wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
  2. docieplenie stropodachów wentylowanych
  3. opracowanie projektu regulacji istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania podpionowymi zaworami regulacyjnymi różnicy ciśnienia i przepływu wraz z wymianą podpionowych zaworów centralnego ogrzewania na regulatory różnicy ciśnienia i przepływu w budynku wielorodzinnym przy ul. Oboźna 29 w Zamościu
  4. wymianę klimatyzatora w pawilonie handlowym HETMAN

 

Specyfikacje na roboty wyszczególnione w pkt. 1-4 są do pobrania ze strony internetowej zamawiającego - www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w Dziale Eksploatacji pok. nr 4 Spółdzielni w Zamościu przy ul. Wiejskiej 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł /na każdy zakres robót/ i wpłacenie wadium /wysokość wadium według specyfikacji/ przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 12.03.2018r. włącznie.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem Przetarg remonty II 2018 do dnia 12.03.2018r. do godziny 1500. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 - świetlica pom. nr 22 - I piętro w dniu 13.03.2018 r. o godz. 1000.

Zamknięcie przetargu do dnia 30.03.2018r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiado­mieni pisemnie po jego zakończeniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji na tematy związane z przetargiem udziela Dział Eksploatacji SM, tel. 84 6380345; 84 6380366 lub 84 6393681 wew. 345 lub 366.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogólne warunki przetargu
  2. Specyfikacja nr 1 -wymiana okien w mieszkaniach
  3. Specyfikacja nr 2 -docieplenie stropodachów wentylowanych
  4. Specyfikacja nr 3 -projekt i wymiana zaworów podpionowych CO
  5. Specyfikacja nr 4 -wymiana klimatyzatora w pawilonie HETMAN
  6. Załącznik do SIWZ -Wzór oświadczenia