84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu ul. Wiejska 17 ogłasza przetarg nieograniczony ofert na:

Wykonanie okresowej kontroli przewodów spalinowych i wentylacyjnych wraz z ich czyszczeniem i usunięciem usterek i nieprawidłowości w nich występujących w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowo  usługowych będących w zasobach Spółdzielni oraz administrowanych przez Spółdzielnię Wspólnotach Mieszkaniowych tj. Dąbrowskiego 2, Wybickiego 8 w Zamościu.

Specyfikację oraz warunki przetargu można pobrać ze strony internetowej  www.smlukasinski.zamosc.pl; lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu w Dziale Eksploatacji pok. Nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji w cenie 50 zł i wpłacenie wadium  w wys. 1.000 zł. / przelewem na konto: 83 1020 5356 0000 1702 0005 0831 do dnia 27.11.2017r. włącznie.

Oferty prosimy składać w biurze Spółdzielni ul. Wiejska 17 w zamkniętych kopertach z napisem  Przetarg kominiarski 2018 do dnia 27.11.2017 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17 - świetlica pom. nr 22 - I piętro w dniu 27.11.2017 r. o godz. 1200.

Zamknięcie przetargu do dnia 15.12.2017r. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiado­mieni pisemnie po jego zakończeniu.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Przetargów i Innych Form Udzielania Zamówień obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z niektórymi oferentami w sprawie wysokości ceny.

- prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Informacji na tematy związane z przetargiem udziela Dział Eksploatacji SM, tel. 84 6380345; 84 6380366 lub 84 6393681 wew. 345 lub 366.

Pliki do pobrania:

  1. Ogólne warunki przetargu
  2. Specyfikacja Spółdzielnia Mieszkaniowa
  3. Specyfikacja Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 2
  4. Specyfikacja Wspólnota Mieszkaniowa Wybickiego 8
  5. Załącznik nr 1 - Zestawienie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
  6. Zestawienie obiektów handlowo - usługowych Spółdzielni Mieszkaniowej
  7. Wzór protokołu
  8. Wzór oświadczenia