84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Waleriana Łukasińskiego

 

W dniach 08 - 21 06.2017 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie podzielone zostało na 8 części. Wynika to z zapisu art. 83 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że jeżeli liczba członków przekracza 500 to Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. W naszej Spółdzielni na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 4098 członków. Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 18.04.2017 r. dokonano podziału Walnego Zgromadzenia:

I część - osiedle Planty, II część - osiedle Elizy Orzeszkowej, III cześć - osiedle Lubelskie Przedmieście, IV część - osiedle Oboźna, V część - osiedle Kilińskiego, VI część - budynek mieszkalny w Radecznicy, VII część - członkowie oczekujący i VIII część - osiedle Reymonta, Szwedzka - Brzozowa, Lubelska.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie obejmowało swoim zakresem, oprócz decyzji w sprawach podstawowych uchwał dotyczących sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych także punkt dotyczący wyboru nowej Rady Nadzorczej. Aktualne przepisy umożliwiają członkom Spółdzielni pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej maksymalnie tylko przez dwie kadencje. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków (poszczególnych części) wywieszane były na 21 dni przed zebraniem na klatkach schodowych, umieszczone były także na stronie internetowej i lokalnej prasie. Zawiadomienia zawierały również informacje dotyczące procedur zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej i na zjazd związku a także informację dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami, które były wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni w biurze Spółdzielni.

 

                                                                                            

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przyjęło następujące uchwały:

 

 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia: przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 pkt 2 Statutu Spółdzielni postanawia: przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 pkt. 2 Statutu Spółdzielni postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok obejmujące:

 • wprowadzenie do sprawozdania,
 • bilans Spółdzielni za 2016r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą

67 694 568,77 zł.,

 • rachunek zysków i strat za rok obrotowy zamykający się zyskiem netto 680 172,23 zł.,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 219 137,12 zł.,
 • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 910 313,46 zł.,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia,
 • wykazany w bilansie w aktywach wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 895 760,33 zł., stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami na dzień 31.12.2016r.
 • wykazany w bilansie w pasywach wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w pozycji rozliczenia międzyokresowe stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 150 380,12 zł. na dzień 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2016r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia dokonać podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016r. w wysokości 680 172,23 zł. w sposób następujący :

 1. kwotę 64 158,53 zł. stanowiącą pożytki z nieruchomości wspólnej , nieruchomości wymienionych w zał. nr 1, przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości - zgodnie z § 185 ust.1 Statutu ,
 2. kwotę 51 206,94 zł. stanowiącą pożytki zasobów mieszkaniowych z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za lokale mieszkalne, przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych, rozliczając ww. kwotę na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,
 3. kwotę 15 900,00 zł stanowiącą dochód ze zbycia zwolnionych lokali w celu ustanowienia odrębnej własności i wyniku z działalności operacyjnej lokali mieszkalnych przeznaczyć na sfinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych oraz lokali użytkowych członków, rozliczając ww. kwotę proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych nieruchomości.
 4. kwotę 548 906,76 zł. stanowiącą wynik finansowy z własnej działalności Spółdzielni rozliczyć w sposób następujący:
 1. kwotę 753,38 zł przeznaczyć na sfinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych, w których wystąpiły w 2016r. pustostany,
 2. kwotę 548 153,38 zł. przeznaczyć na sfinansowanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych oraz lokali użytkowych członków, rozliczając ww. kwotę proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego

 

w sprawie: zmiany w Statucie :

§1

1. W § 34 ust. 2:

1) dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1,

2) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) Członkowie kandydujący do Rady Nadzorczej oraz na Zjazd Związku Rewizyjnego i innych organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, mogą brać udział w pozostałych częściach Walnego Zgromadzenia, jednakże bez prawa do głosowania".

2. Dotychczasowy § 52 otrzymuje brzmienie "Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób tajny",

3. W § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd składa się z 1-3 członków, w tym prezesa i jego zastępcy."

§2

Uchwała nie została podjęta.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 35 pkt 3 Statutu postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Niziołowi z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 2

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 35 pkt 3 Statutu postanawia udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Jerzemu Kościowi z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia

 

 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie § 35 pkt 3 Statutu postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Władysławowi Chomickiemu z wykonania obowiązków

w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

w sprawie: wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Na podstawie § 35 pkt. 13 Statutu Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonuje się wyboru Jerzego Nizioła na delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

w sprawie: środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.3 "Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego".

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie § 35 pkt 1 Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do przeprowadzenia termomodernizacji finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.3 "Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego" n/w budynków mieszkalnych:

1. ul. Szwedzka 21,

2. ul. Szwedzka 31,

3. ul. Szwedzka 33,

4. ul. Brzozowa 20,

5. ul. Brzozowa 26,

położonych na osiedlu Szwedzka w Zamościu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia obrad ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                              Zarząd Spółdzielni