84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Działalność społeczno - kulturalna 

 

Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo kalendarz imprez kulturalnych na 2018 rok: 

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w 2018 r.

 

Plany i zamierzenia działalności

społeczno-kulturalnej na 2018 r.

 

Działalność społeczno - kulturalna i oświatowa w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego jest prowadzona dla mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji, a także działalności społecznej i oświatowej.

Działalność realizowana jest poprzez: kształtowanie postaw twórczych, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtowanie nawyków do aktywnego spędzenia czasu wolnego, udzielanie pomocy i wsparcia osobom w podeszłym wieku.

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest w oparciu o roczny plan zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej. Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć jest zawarty w kalendarzu imprez kulturalnych na 2018 r.

Działalność prowadzona jest w formie kół zainteresowań, klubów seniora, zajęć o profilu hobbystycznym itp.

W zakres bieżącej działalności społecznej i oświatowo- kulturalnej wchodzi:

 • organizowanie zajęć w stałych sekcjach zainteresowań,
 • organizowanie imprez plenerowych na terenie Spółdzielni
 • uczestniczenie w ogłoszonych konkursach, prowadzonych imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zawodach, turniejach, spotkaniach i akcjach.

Działalność społeczno-kulturalna w naszej Spółdzielni prowadzona jest w następujących placówkach:

I. Osiedle Planty

 • świetlica osiedlowa przy ul. Peowiaków 68 a, w której znajduje się:

- Filia Książnicy Zamojskiej

- Środowiskowe Ognisko TPD

 • klub seniora ,,Pogodna Jesień,, przy ul. Peowiaków 62
 • koło wędkarskie ,,Padwa,, przy ,ul. Peowiaków 62
 • modelarnia przy ul. Peowiaków 60,
 • klub AA ,,Wiarus,, przy ul. Peowiaków 66

II. Osiedle Orzeszkowej i Kilińskiego

 • świetlica osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28 w której znajduje się:
 • Środowiskowe Ognisko TPD
 • klub seniora ,,U Waleriana,,
 • Ponadto prowadzone są:
 • zajęcia taneczno-gimnastyczne
 • sekcja brydża sportowego
 • sekcja tenisa stołowego

III. Osiedle Reymonta

 • świetlica osiedlowa
 • siłownia kulturystyczna ,,Gryf ,,- świetlica osiedlowa  przy ul. Wiejska 17.

Oprócz działalności  świetlicowej organizowane są także imprezy plenerowe na terenach rekreacyjnych Spółdzielni nad rzeką Łabuńką.

Z roku na rok- rodzaj prowadzonej działalności ulega zmianom i wynika to z zainteresowań i oczekiwań mieszkańców, które staramy się dopasować

w zależności od przedziałów wiekowych i możliwości finansowych.

W ramach  prowadzonej działalności Spółdzielnia od lat współpracuje z Zarządem Środowiskowego Ogniska TPD, Zarządami Osiedli, Młodzieżowym Domem Kultury, Zamojskim Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz ze szkołami zlokalizowanymi na terenach Spółdzielni tj.: Szkołą Podstawową Nr 3, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Bursą Międzyszkolną nr 1.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy z ww. placówkami kulturalno - oświatowymi zamierzamy nadal tę współpracę kontynuować.

Taka współpraca umożliwia profesjonalne zorganizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Przykładem tego jest ,,Wspólne kolędowanie,,, które od sześciu lat organizujemy w miesiącu styczniu wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 3 i Zarządem Osiedla Orzeszkowej i Reymonta, Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubami Seniora ,,U Waleriana,, i ,,Pogodna Jesień,, działającymi przy Spółdzielni oraz Bursami Międzyszkolnymi Nr 4 i 2.

W okresie letnim w ramach współpracy z Zamojskim Domem Kulty będziemy organizować i realizować w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego spektakle dla mieszkańców.

W bieżącym roku nadal będziemy kontynuować imprezę pn. ,,Moje ulubione zwierzątko,, z udziałem dzieci i osób dorosłych. Impreza ta cieszy się dużym powodzeniem. Podczas spotkania dzieci mają okazję podzielić się z rówieśnikami na temat swoich zwierzątek.

W dalszym ciągu zamierzamy kontynuować działalność w ramach prowadzonych zajęć w pracowni modelarskiej, która skierowana jest dla dzieci i młodzieży. Na stałe do kalendarza imprez wpisały się Zawody balonowe ,,O Puchar Prezydenta Miasta Zamość,,. Z uwagi na to, że w 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi jubileusz 60-lecia z tej okazji zostaną wypuszczone kolorowe balony z logo Spółdzielni Mieszkaniowej. Zawody modeli latających ?Młodzi Modelarze ? Lotnicy na start? zamierzamy zorganizować w miesiącu czerwcu 2018 r. a w miesiącu listopadzie VI Okręgowe zawody modeli Halowych F1N.  

Sekcja Brydża Sportowego, Sekcja Tenisa Stołowego oraz Koło Wędkarskie ,,Padwa,, będą w dalszym ciągu działały pod patronatem Spółdzielni. 

Na zakończenie wakacji tradycyjnie już, w zamojski pejzaż wplótł się ?Piknik Rodzinny,,. Zainicjowany przed laty pomysł jest konsekwentnie realizowany

i cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców osiedli i miasta Zamość

Nadal będziemy kontynuować spotkania z cyklu ,,Ciekawy Człowiek,,, które z uwagi na różnorodność postaci zapraszanych cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców spółdzielni.

W 2018 r. z okazji jubileuszu 60-lecia Spółdzielni będą kontynuowane dwa konkursy ogłoszone w 2017 r.: fotograficzny i plastyczny. Regulaminy konkursów w załączeniu.

Analizując zapotrzebowania mieszkańców na przestrzeni lat, możemy zaobserwować, że wraz  z rozwojem różnych dziedzin życia społecznego zmieniają się też oczekiwania mieszkańców.

Biorąc pod uwagę fakt, że na naszych osiedlach stale przybywa osób starszych, chorych i samotnych  potrzebujących wsparcia, nasze działania skierowane są przede wszystkim do tej grupy wiekowej.

W świetlicy przy ul. Orzeszkowej 28 odbywają się zajęcia taneczno-gimnastyczne   skierowane do seniorów. W zajęciach uczestniczy grupa mieszkańców, która przez gimnastykę  poprawia swoją kondycję fizyczną.

Dzięki istnieniu klubów seniora dajemy seniorom możliwość realizacji swoich zainteresowań, a także możliwość kontaktu z rówieśnikami.

Należy tutaj wspomnieć, że Klub seniora ,,Pogodna Jesień,, działający przy Spółdzielni w listopadzie 2018 r. będzie obchodził jubileusz 40- lecia istnienia. W związku z tym, także planujemy uroczyście świętować ten jubileusz. Jest on ważny  zarówno dla seniorów jak i Spółdzielni, ponieważ jest to jeden z najstarszych klubów seniora działających na terenie miasta Zamość. W dalszym ciągu zamierzamy realizować pracę wolontariatu ,,Pomocna Dłoń,,, i stale ją poszerzać. Osób potrzebujących pomocy wolontariuszy z roku na rok przybywa. Działalność klubu wolontariatu to przede wszystkim pomoc osobom starszym, samotnym, ale nie tylko, ponieważ wolontariusze wspomagają również dzieci z osiedlowych świetlic TPD w odrabianiu lekcji. Ponadto wolontariusze z klubu ,,Pomocna dłoń,, biorą czynny udział w różnych akcjach społecznych tj. ,,Zbieranie zakrętek,,, które będą przeznaczone na protezę dla chorego dziecka, pomoc w organizacji ?Mikołajek? dla dzieci z osiedli spółdzielczych,,, wykonania kartek świątecznych dla podopiecznych, czy udział w ,,Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,,. Do zaplanowanych akcji na rzecz ludzi potrzebujących pomocy włączamy wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz Zespołu Szkół Społecznych. Działaniami wolontariatu kieruje koordynator zatrudniony przez Spółdzielnię Mieszkaniową. 

Nadal przy współudziale sponsorów w okresie Świąt Bożego Narodzenia będziemy kontynuować akcję pomocy mieszkańcom będących w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.

Zasadniczym źródłem finansowania kosztów działalności społeczno-kulturalnej są opłaty wnoszone przez członków Spółdzielni. Od 01.05.2008 roku opłaty wynoszą 0,05 zł/m?p u.

Koszty działalności finansowane są także z:

 1. wpłat podmiotów gospodarczych i instytucji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach
 2. dobrowolnych wpłat na działalność społeczną, oświatową i kulturalną dokonywane przez instytucje, organizacje, osoby fizyczne
 3. wpływów z tytułu częściowo odpłatnych form działalności
 4. wpływów z tytułu odpłatnego udostępnienia świetlic

Planowane koszty działalności społeczno-kulturalnej na 2018 r. wynoszą 188108,81 zł.

Koszty związane z prowadzeniem działalności społeczno- kulturalnej i oświatowej uwzględniają:

 1. wynagrodzenie i narzuty od wynagrodzeń pracowników zajmujących się działalnością społeczno ? kulturalną
 2. wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia instruktorów prowadzących różne formy działalności
 3. kosztów eksploatacji pomieszczeń i lokali
 4. koszty związane z realizacją działalności programowej

 

Do pobrania Mały Informator Seniora - opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.