84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

Działalność społeczno - kulturalna 

Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo kalendarz imprez kulturalnych na 2020 rok: 

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w 2020 r.

Plany i zamierzenia działalności społeczno - kulturalnej na 2020 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu prowadzi działalność społeczno - kulturalną i oświatową w oparciu o Statut Spółdzielni. Działalność ta realizowana jest poprzez upowszechnianie kultury, kształtowanie postaw twórczych i prospołecznych, rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem prowadzonej działalności jest propagowanie aktywnego wypoczynku, organizacja czasu wolnego, udzielanie pomocy i wspieranie osób starszych i potrzebujących.

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest w oparciu o plan roczny, przygotowywany we współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych związanych ze Spółdzielnią, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.

W wyniku konsultacji z odbiorcami tych działań i dotychczasowych praktyk stworzony został szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń na rok 2020 r. zaprezentowany w załączniku Nr 1.

Działalność o której mowa prowadzona jest w różnych formach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych Spółdzielni. W zasobach Spółdzielni funkcjonują kluby i koła zainteresowań, prowadzone są zajęcia o profilu hobbystycznym w stałych sekcjach. W zakres bieżącej działalności społeczno - kulturalnej wchodzi organizowanie imprez plenerowych na terenach należących do Spółdzielni, uczestniczenie w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zawodach, turniejach, spotkaniach itp.

Działalność społeczno-kulturalna w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego prowadzona jest w następujących placówkach:

Osiedle Planty

 • Klub Seniora "Pogodna Jesień" przy ul. Peowiaków 62
 • Koło Wędkarskie "Padwa" przy ul. Peowiaków 62
 • Modelarnia przy ul. Peowiaków 60
 • Świetlica Osiedlowa przy ul. Peowiaków 68a, w której znajdują się

Filia Książnicy Zamojskiej oraz Środowiskowe Ognisko TPD

 • Klub AA "Wiarus" przy ul. Peowiaków 66

Osiedle Orzeszkowej i Kilińskiego

 • Świetlica osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28 w której odbywają się zajęcia:

- Środowiskowego Ogniska TPD

- Klubu Seniora "U Waleriana"

W obiekcie działa również sekcja brydża sportowego.

Osiedle Reymonta

 • Świetlica osiedlowa

Na potrzeby prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej wykorzystywane są także tereny rekreacyjne Spółdzielni nad rzeką Łabuńką. Na tym terenie organizowane są imprezy plenerowe o zróżnicowanym charakterze, dostosowane do bieżących potrzeb odbiorców.

Działalność społeczno - kulturalna prowadzona jest we współpracy z wieloma podmiotami. Od wielu lat Spółdzielnia współpracuje z Zarządem Środowiskowego Ogniska TPD, Zarządami Osiedli, Młodzieżowym Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zamojskim Domem Kultury, Szkołą Podstawową nr 3, Zespołem Szkół nr 4, Bursą Międzyszkolną nr 1. Współpraca ta będzie kontynuowana i rozwijana, gdyż podejmowane przedsięwzięcia przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom.

Stanowią one źródło wzajemnej inspiracji i dają możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Jednym ze stałych elementów współpracy jest organizacja styczniowego "Wspólnego kolędowania", w którym udział biorą przedstawiciele wyżej wymienionych podmiotów. Spotkanie ma na celu szeroko rozumianą integrację międzypokoleniową oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Kolejna już edycja pokoleniowego wieczoru kolęd organizowana w roku bieżącym przyczyni się w znacznej mierze do budowania i umacniania istniejących więzi naszej spółdzielczej społeczności. Nadal organizowane będą spotkania z cyklu "Ciekawy człowiek". Wzorem lat ubiegłych zapraszać będziemy osoby posiadające wiedzę na różne tematy z uwzględnieniem bieżących potrzeb mieszkańców. Planujemy również  dwa spotkania  z udziałem lekarzy: w kwietniu z lekarzem reumatologiem, w grudniu z kardiologiem. Z uwagi na zgłaszane potrzeby ze strony mieszkańców, na przełomie listopada i grudnia we współpracy z Policją zamierzamy zorganizować warsztaty samoobrony dla kobiet.

Po raz kolejny planujemy zorganizować "Piknik rodzinny", który już tradycyjnie odbędzie się na zakończenie wakacji, w ostatnią niedzielę sierpnia. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej Spółdzielni, cieszące się rokrocznie niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. W bieżącym roku na organizację XXIV "Pikniku Rodzinnego" zamierzamy przeznaczyć kwotę 35 000 zł.

Przygotowany plan działalności obejmuje także propozycje skierowane do naszych najmłodszych mieszkańców. Dla dzieci i młodzieży planujemy zorganizować bal karnawałowy, wycieczkę do Lublina z okazji Dnia Dziecka oraz imprezę mikołajkową. Młodzież zaprosimy także do udziału w planowanym przez rozpoczęciem wakacji rajdzie rowerowym dla mieszkańców połączonym z ogniskiem. Najmłodszych mieszkańców zachęcać też będziemy do odwiedzania funkcjonujących przy Spółdzielni klubów seniora np. z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Matki. W ramach integracji międzypokoleniowej nasi seniorzy włączeni zostaną w organizację imprez dla dzieci jak np. przygotowanie i wspólna zabawa na imprezie mikołajkowej.

Wśród stałych elementów naszej działalności znajduje się również modelarnia w której prowadzone są spotkania dla dzieci i młodzieży.  W marcu na  Rynku Wielkim zamierzamy zorganizować Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze. W maju zawody w konkurencji Modeli Latających z Napędem Gumowym. W październiku odbędą się zawody w konkurencji Modeli Rakiet Czasowych S6A. Planujemy również udział w 51 Mistrzostwach Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych, które odbędą się w czerwcu w Gliwicach. Członkowie klubu modelarskiego nawiązali bardzo dobrą współpracę z uczestnikami zajęć  Warsztatów terapii zajęciowej /osobami z niepełnosprawnością/, działającymi na terenie miasta Zamość. Udzielają pomocy przy budowaniu modeli, zapraszają uczestników do udziału w organizowanych przez Spółdzielnię zawodach.

Pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego nadal działać będą Sekcja Brydża Sportowego i Koło Wędkarskie "Padwa". Jak co roku planowane są zawody wędkarskie na różnych zbiornikach wodnych zlokalizowanych w okolicach Zamościa.

Biorąc pod uwagę strukturę demograficzną oraz fakt, że na naszym osiedlu przybywa osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy będziemy kontynuować i rozwijać działalność klubów seniora. Obecnie przy naszej Spółdzielni działają dwa kluby seniora: bardziej liczny Klub Seniora "U Waleriana", który w kwietniu 2020 r. będzie obchodził 25 - lecie powstania oraz mniejszy  Klub Seniora "Pogodna Jesień", który w roku ubiegłym obchodził Jubileusz 40 - lecia. Funkcjonowanie tych klubów jest ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, społecznej i rozrywkowej, organizowaniem spotkań, wycieczek oraz nawiązywaniem współpracy z innymi klubami seniora. Na przestrzeni ostatnich lat organizowano wyjazdy z programami artystycznymi, udział w konkursach recytatorskich i festiwalach pieśni seniorskiej. Seniorzy angażowali się w działalność artystyczną skierowaną do mieszkańców zamojskich osiedli, szkół i świetlic. Brali też udział w wycieczkach turystycznych organizowanych przy wsparciu Spółdzielni.

W bieżącym roku planujemy kontynuować te praktyki poprzez między innymi udział w XXI - tym Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów czy organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla naszych seniorów.

Z roku na rok przybywa także osób potrzebujących pomocy w życiu codziennym. Dlatego też w dalszym ciągu zamierzamy kontynuować działalność klubu wolontariatu "Pomocna Dłoń" i stale ją rozszerzać. W działania te zaangażowani są uczniowie z Zespołu Szkół Społecznych. Pomoc potrzebującym będzie także realizowana w ramach cyklicznej akcji "Świąteczna Paczka". Podobnie jak w latach ubiegłych przy wsparciu sponsorów planujemy przekazać najbardziej potrzebne artykuły spożywcze osobom chorym, samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Koszty działalności społeczno-kulturalnej finansowane są w większości z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Obecnie wynoszą one 0,05 zł/m?p u.

Dodatkowe źródła finansowania to:

 • wpłaty podmiotów gospodarczych i instytucji z tytułu współudziału w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach
 • dobrowolne wpłaty na działalność społeczną, oświatową i kulturalną dokonywane przez instytucje, organizacje, osoby fizyczne
 • wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic

Planowane koszty działalności społeczno - kulturalnej na rok 2020 wnoszą 181 793,76 zł.

Na koszty te składają się:

 • wynagrodzenie i narzut od wynagrodzeń pracowników zajmujących się działalnością społeczno-kulturalną
 • wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia instruktorów
 • koszty eksploatacji pomieszczeń i lokali
 • koszty związane z realizacją działalności programowej

Plan finansowy stanowi załącznik nr 2

 

opracował Dział Organizacji i Samorządu

 

 


 

 

Poniżej w postaci archiwum programu Acrobat Reader firmy Adobe znajdą Państwo kalendarz imprez kulturalnych na 2019 rok: 

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w 2019 r.

 

Plany i zamierzenia działalności społeczno - kulturalnej na 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu prowadzi działalność społeczno - kulturalną i oświatową w szerokim zakresie. Działalność ta realizowana jest poprzez upowszechnianie kultury, kształtowanie postaw twórczych

i prospołecznych, rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem prowadzonej działalności jest propagowanie aktywnego wypoczynku, animacja czasu wolnego, udzielanie pomocy i wspieranie osób starszych i potrzebujących.

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest w oparciu o plan roczny, przygotowywany we współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych związanych ze Spółdzielnią, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej.

W wyniku konsultacji z odbiorcami tych działań i dotychczasowych praktyk stworzony został szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń na rok 2019 zaprezentowany w załączniku Nr 1.

Działalność o której mowa prowadzona jest w różnych formach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców i możliwości Spółdzielni. W zasobach Spółdzielni funkcjonują kluby i koła zainteresowań, prowadzone są zajęcia o profilu hobbystycznym w stałych sekcjach.

W zakres bieżącej działalności społeczno - kulturalnej wchodzi organizowanie imprez plenerowych na terenach należących do Spółdzielni, uczestniczenie w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zawodach, turniejach, spotkaniach itp.

Działalność społeczno-kulturalna w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego prowadzona jest w następujących placówkach:

Osiedle Planty

 • Klub Seniora "Pogodna Jesień" przy ul. Peowiaków 62
 • Koło Wędkarskie "Padwa" przy ul. Peowiaków 62
 • Modelarnia przy ul. Peowiaków 60
 • Świetlica Osiedlowa przy ul. Peowiaków 68a, w której znajdują się

Filia Książnicy Zamojskiej oraz Środowiskowe Ognisko TPD

 • Klub AA "Wiarus" przy ul. Peowiaków 66

Osiedle Orzeszkowej i Kilińskiego

 • Świetlica osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28 w której odbywają się zajęcia:

- Środowiskowego Ogniska TPD

- Klubu Seniora "U Waleriana"

W obiekcie działa również sekcja brydża sportowego.

Osiedle Reymonta

 • Świetlica osiedlowa
 • Siłownia kulturystyczna "Gryf"

Na potrzeby prowadzenia działalności społeczno - kulturalnej wykorzystuje się także tereny rekreacyjne Spółdzielni nad rzeką Łabuńką. Na tym terenie organizowane są imprezy plenerowe o zróżnicowanym charakterze, dostosowane do bieżących potrzeb odbiorców.

Wszelkie działania prowadzone są w oparciu o zainteresowania i oczekiwania mieszkańców z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółdzielni.

Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest we współpracy z wieloma podmiotami. Od wielu lat Spółdzielnia współpracuje z Zarządem Środowiskowego Ogniska TPD, Zarządami Osiedli, Młodzieżowym Domem Kultury, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zamojskim Domem Kultury, Szkołą Podstawową nr 3, Zespołem Szkół nr 4, Bursą Międzyszkolną nr 1. Współpraca ta będzie kontynuowana i rozwijana, gdyż podejmowane przedsięwzięcia przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom.

Stanowią one źródło wzajemnej inspiracji i dają możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Jednym ze stałych elementów współpracy jest organizacja styczniowego "Wspólnego kolędowania", w którym udział biorą przedstawiciele wyżej wymienionych podmiotów. Spotkanie ma na celu szeroko rozumianą integrację międzypokoleniową oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Kolejna już edycja pokoleniowego wieczoru kolęd organizowana w roku bieżącym przyczyni się w znacznej mierze do budowania i umacniania istniejących więzi naszej spółdzielczej społeczności. Stałym elementem działalności społeczno-kulturalnej jest też współpraca z Zamojskim Domem Kultury w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego. Wielokrotnie już tereny rekreacyjne Spółdzielni były miejscem wystawiania spektakli przez grupy krajowe czy zagraniczne i współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana.

Nadal organizowane będą spotkania z cyklu "Ciekawy człowiek  . Wzorem lat ubiegłych zapraszać będziemy osoby posiadające wiedzę na różne tematy z uwzględnieniem bieżących potrzeb mieszkańców. Przy organizacji spotkań brane będą także pod uwagę  ważne wydarzenia życia społecznego i kulturalnego zarówno lokalne jak i te o zasięgu krajowym czy międzynarodowym.

Po raz kolejny zamierzamy zorganizować "Piknik rodzinny"    , który już tradycyjnie odbędzie się na zakończenie wakacji. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej Spółdzielni, cieszące się rokrocznie niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców.

W bieżącym roku na organizację XXIII "Pikniku Rodzinnego" zamierzamy przeznaczyć kwotę 37 000 zł.

Przygotowany plan działalności obejmuje także propozycje skierowane do naszych najmłodszych mieszkańców. Dla dzieci i młodzieży planujemy zorganizować bal karnawałowy, wyjście na kręgielnię podczas ferii zimowych, wycieczkę z okazji Dnia Dziecka oraz imprezę mikołajkową. Młodzież zaprosimy także do udziału w planowanym przez rozpoczęciem wakacji rajdzie rowerowym dla mieszkańców połączonym z ogniskiem oraz na czerwcowe wędkowanie na zamojskim zalewie. Najmłodszych mieszkańców zachęcać też będziemy do odwiedzania funkcjonujących przy Spółdzielni klubów seniora np. z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Matki. W ramach integracji międzypokoleniowej nasi seniorzy włączeni zostaną w organizację imprez dla dzieci jak np. przygotowanie i wspólna zabawa na imprezie mikołajkowej.

Wśród stałych elementów naszej działalności znajduje się również modelarnia w której prowadzone są spotkania dla dzieci i młodzieży. W bieżącym roku planujemy dotrzeć  z ofertą zajęć modelarskich do szerszego grona młodych odbiorców, poprzez organizację warsztatów modelarskich w trakcie ferii zimowych. Na potrzeby uczestników warsztatów udostępniona zostanie Świetlica Osiedlowa przy ul. Orzeszkowej 28. Efekty pracy modelarzy zaprezentowane zostaną podczas Zawodów Modeli Balonów na ogrzane powietrze planowanych na zakończenie ferii. W maju 2019 na Osiedlu Planty zamierzamy zorganizować Zawody Modeli Latających z napędem Gumowym. W październiku odbędą się zawody w konkurencji Modeli Rakiet Czasowych S6A. Członkowie klubu modelarskiego wezmą również udział w wystawach, pokazach i zawodach na które zostaną zaproszeni przez innych organizatorów.

W roku 2018 nasi modelarze wyszli również z inicjatywą budowy PEŁNOWYMIAROWEGO TORU MODELARSKIEGO niezbędnego do rozgrywania zawodów modeli latających akrobacyjnych Klasy F2B na uwięzi oraz do bicia rekordów prędkości modeli latających. Zgodnie z planami tor byłby zlokalizowany na terenie osiedla Planty i wykorzystywany kilka razy w roku przez Sekcję Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego w Zamościu, a przez pozostały okres do rozgrywania zawodów w  konkurencjach łyżworolek i deskorolek, treningów, a także do rozgrywania zawodów modeli zdalnie sterowanych samochodów i pojazdów gąsienicowych. Będzie to ważny element infrastruktury miejskiej, który  jednocześnie wzmocni i ugruntuje pozycję miasta Zamościa na liście krajowych i międzynarodowych ośrodków modelarskich, a naszym modelarzom umożliwi profesjonalne przygotowania do udziału w zawodach, pokazach i wystawach modelarskich na terenie kraju i poza granicami. Propozycja ta została zgłoszona do władz miasta i w przypadku zgody na sfinansowanie inwestycji będziemy wspierać jej realizację w ramach prowadzonej działalności społeczno - kulturalnej.

Pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego nadal działać będą Sekcja Brydża Sportowego i Koło Wędkarskie "Padwa"  . Jak co roku planowane są zawody wędkarskie na różnych zbiornikach wodnych zlokalizowanych w okolicach Zamościa. Wśród zaplanowanych wydarzeń oprócz zawodów dla członków koła znalazły się także przewidziane na czerwiec Otwarte Spławikowe Zawody dla dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę strukturę demograficzną oraz fakt, że na naszym osiedlu przybywa osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy będziemy kontynuować i rozwijać działalność klubów seniora. Obecnie przy naszej Spółdzielni działają dwa kluby seniora: bardziej liczny Klub Seniora "U Waleriana" oraz mniejszy, ale za to mogący się poszczycić 40- lenią historią Klub Seniora "Pogodna Jesień". Funkcjonowanie tych klubów jest ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, społecznej i rozrywkowej, organizowaniem spotkań, wycieczek oraz nawiązywaniem współpracy z innymi klubami seniora. Na przestrzeni ostatnich lat organizowano wyjazdy z programami artystycznymi, udział w konkursach recytatorskich i festiwalach pieśni seniorskiej. Seniorzy angażowali się w działalność artystyczną skierowaną do mieszkańców zamojskich osiedli, szkół i świetlic. Brali też udział w wycieczkach turystycznych organizowanych przy wsparciu Spółdzielni.

W bieżącym roku planujemy kontynuować te praktyki poprzez między innymi udział w

XX - tym Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów czy organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla naszych seniorów.

Z roku na rok przybywa także osób potrzebujących pomocy w życiu codziennym. Dlatego też w dalszym ciągu zamierzamy kontynuować działalność klubu wolontariatu "Pomocna Dłoń"   i stale ją rozszerzać. W działania te zaangażowani są uczniowie z Zespołu Szkół Społecznych i z Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu. Pomoc potrzebującym będzie także realizowana w ramach cyklicznej akcji "Świąteczna Paczka". Podobnie jak w latach ubiegłych przy wsparciu sponsorów planujemy przekazać najbardziej potrzebne artykuły spożywcze osobom chorym, samotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Koszty działalności społeczno-kulturalnej finansowane są w większości z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Obecnie wynoszą one 0,05 zł/m2p u.

Dodatkowe źródła finansowania to:

 • wpłaty podmiotów gospodarczych i instytucji z tytułu współudziału w

organizowanych przez Spółdzielnię imprezach

 • dobrowolne wpłat na działalność społeczną, oświatową i kulturalną dokonywane przez instytucje, organizacje, osoby fizyczne
 • wpływy z tytułu częściowo odpłatnych form działalności.
 • wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic

Planowane koszty działalności społeczno - kulturalnej na rok 2019 wnoszą 160 453,87 zł.

Na koszty te składają się:

 • wynagrodzenie i narzut od wynagrodzeń pracowników zajmujących się działalnością społeczno-kulturalną
 • wynagrodzenia bezosobowe i narzuty na wynagrodzenia instruktorów
 • koszty eksploatacji pomieszczeń i lokali
 • koszty związane z realizacją działalności programowej

opracował Dział Organizacji i Samorządu

 

Do pobrania Mały Informator Seniora - opracowany przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.